Referat

25.08.23

Amager Privatskole

Ordinært forældrekredsmøde torsdag d. 24. august 2023 kl. 17.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Anders Puck Nielsen blev valgt
 2. Valg af forældrekredsens bestyrelsesmedlemmer jfr. §3, stk. 3 og 4
 3. Stine Groth stillede op og blev valgt
 4. Valg af forældrekredsens suppleanter jfr. §3, stk. 3 og 4
  Thomas og Rasmus stillede op og blev valgt
 5. Valg af tilsynsførende jfr. §6 stk. 1
 6. Pia Grell Sørensen blev genvalgt

Ordinært skolekredsmøde torsdag d. 24. august 2023

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Anders Puck Nielsen blev valgt
 2. Udpegning af skolekredsens bestyrelsesmedlem jfr. §3, stk. 3 og 4
  ingen stillede op, og der blev derfor ikke udpeget nogen

 

Generalforsamling – torsdag d. 24. august 2023

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Anders Puck Nielsen blev valgt
 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Beretningen blev aflagt indeholdende årsregnskab og budget.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.: (se ovenstående)
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
  (se ovenstående)
 5. Valg af tilsynsførende: Punktet blev behandlet på forældrekredsmødet.
 6. Orientering af Forældrekredsens valg til bestyrelsen: Stine Groth blev valgt ind i bestyrelsen, Rasmus og Thomas blev valgt ind som suppleanter
 7. Orientering af Forældrekredsens valg af tilsynsførende: Pia Grell Sørensen blev genvalgt
 8. Orientering af Skolekredsens udpegning til bestyrelsen: Ingen blev udpeget
 9. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag
 10. Eventuelt:
  Der blev efterlyst flere aktiviteter for børnene på SFO.

Trafik: Muligheden for en officiel ensretning af Hornevej blev drøftet. Der er blevet arbejdet med dette i bestyrelsen. Arbejdet strander i forhold grundejerforeningen. Peter (fremmødt forældre) tilbød sin hjælp i denne forbindelse.

Hornevejs stand blev drøftet. Den bedste måde at få løst dette problem er via ”Giv et Praj” til Tårnby Kommune.

 

 

Generalforsamling 31.08.22

Referat

Der mødte 16 forældre op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen var indkaldt med korrekt tidsfrist.

Dirigent: Anders Puck Nielsen

 

Valg til skolebestyrelsens 3 ledige pladser

Der var 3 opstillede kandidater

Kenneth Hartman (far til Esther i børnehaveklassen) valgt

Dennis Kjær Jensen (far til Adrian i 2.x) valgt

Irene Gabel (mor til Maia i 7.a, Emma i 5.a og Lina i 1.a) genvalgt

Skolebestyrelsesformand, Irene Gabel, gennemgik beretningen for skoleåret 2021-22.

Beretningen kan ses på skolens hjemmeside.

 

Valg af tilsynsførende

Pia Grell Sørensen fortsætter.

 

Eventuelt

 • Der blev stillet forslag om at kigge på muligheden for, at de ældste elever kan møde senere og have færre undervisningslektioner
 • Mobilpolitikken blev opfrisket
 • Der blev stillet spørgsmål til, hvordan forældrene vælger klub i 4. klasse
  (Her taler forældrene traditionelt sammen i 3. klasse, klubberne stiller gerne op til et møde, og valg af klub sker over pladsanvisningen)
 • Der var spørgsmål omkring den pædagogiske dag, hvor forældrene kan melde sig til at undervise eleverne i fase 1 (børnehaveklasse – 5. klasse)
  (Forældrene melder sig frivilligt og bliver ikke pålagt nogen specifik opgave, men byder selv ind)
 • Spørgsmål om IT
  Eleverne skal for nuværende selv medbringe computer fra 7. klasse
 • Hvordan bruger vi vores kommunalbestyrelse
  Mulighederne blev drøftet – især i forhold til idrætsfaciliteter og trafik
 • Der blev stillet spørgsmål ind til trafikken omkring skolen og en drøftelse af, hvordan vi kan sikre den bedst mulige trafiksikkerhed
  (Dette fylder meget på møderne i SB. Det er ikke muligt at have en skolepatrulje. Der arbejdes fortsat på at få tilladelse til at opsætte skiltning om ensretning i specifikke tidsrum)
 • Der fremkom forslag om en forældrebank. Skolen undersøger, om der kan oprettes et dokument, som forældrene selv kan skrive sig ind i

 

Efterfølgende har skolebestyrelsen konstitueret sig med Irene Gabel som formand og Mina Nambiar som næstformand.

 

 

Referat fra generalforsamlingen d.17.08.21 fra 17-19 

Generalforsamlingen var indkaldt indenfor rammerne af fristen for indkaldelse i henhold til vedtægterne.

Diregent: Mimi D Larsson

Opstillede kandidater til bestyrelsen 

Jette Borch Jensen (Hannah 8.A) VALGT
Rune Drewsen (Soda 1.X) VALGT
Mina Nambiar  (India 5.A, Kishan 1.Y) VALGT
Rikke Munkholm Andersen (Numa 5.A, Mads Elliot 1.X)
Henan Menendez (Valentino 1.x)
Christina Drachman Lander (Theo 1.x)

Opstillede kandidater som suppleanter 

Henan Menendez   (Valentino 1.x)         VALGT
Christina Drachman Lander (Theo 1.X)  VALGT

Der var ingen forslag til behandling på bestyrelsen udover valg af kandidater.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følgende:

Irene Gabel – forperson
Mina Nambiar – næst forperson
Dennis Bacchus Jørgensen
Stella Tank Gissel
Jette Borch
Rune Drewsen
medarb rep. John

Generalforsamling 2019

REFERAT-generalforsamling-2019

 

Ordinært forældrekredsmøde 12.6.2018 kl. 18.00

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af forældrekredsens bestyrelsesmedlemmer jfr. §3, stk. 3 og 4
 3. Valg af forældrekredsens suppleanter jfr. §3, stk. 3 og 4
 4. Valg af tilsynsførende jfr §6 stk. 1

Ordinært skolekredsmøde 12.6.2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Udpegning af skolekredsens bestyrelsesmedlem jfr. §3, stk. 3 og 4

 

Generalforsamling – 12.6.2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
 5. Orientering af Forældrekredsens valg til bestyrelsen
 6. Orientering af Forældrekredsens valg af tilsynsførende
 7. Orientering af Skolekredsens udpegning til bestyrelsen
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Referat af forældrekreds-, skolekredsmøde og generalforsamling tirsdag den 12. juni 2018. 

 

Ordinært forældrekredsmøde

 1. Valg af dirigent – Peter Højriis – Andersen
 2. Valg af forældrekredsens bestyrelsesmedlemmer – Trine Svane mor til Vega i 2. klasse
 3. Valg af forældrekredsens suppleanter – Jeanette Theim Vexby mor til Adrian 5., Rebecca 7.a og Christian 9. klasse og Maria Cederstrøm Jensen mor til Isabella 4. klasse.
 4. Valg af tilsynsførende – Vi fortsætter med Mette Borremose

 

Ordinært Skolekredsmøde – udgik

 

Generalforsamling

 1. Valg af dirigent – Peter Højriis – Andersen
 2. Bestyrelsen aflægger beretning – se års beretning af formanden Irene Gabel
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering –

Underskud på 191.382 kr.

 • Likviditeten er fortsat god (61,9 % mod 62,3 % i 2016)
  • Soliditetsgraden er desværre gået i minus (- 1,9 % mod 2,8 % i 2016)
  • Egenkapital er desværre gået i minus (-80.000 kr. mod 112.000 kr. i 2016)

Årsag til underskud:

  • Administration med afgående skoleleder og skolesekretær/forretningsfører (dobbeltløn) –samt øgning af administrative medarbejdere
  • Højt sygefravær med deraf følgende udgifter til vikarlønninger

Revisorens konklusion:

  • Retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017.
  • Ingen kritiske bemærkninger til ledelsens etablering af systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
  • Ingen bekymringer i forhold til skolens fortsatte drift
 • Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
 • Bestyrelsen budgetterer med et overskud på ca. 180.000 kr. i 2018, der baseres på konservativ budgetlægning, som indeholder:

Elevnedgang (225 elever pr. 5. september 2018 – der er p.t. 227 elever)

Moderate udgifter til fortsat fornyelse og vedligehold af undervisningsmaterialer og bygninger

Forældrebetalingen stiger pr. 1.8.18 i skolen med på 150 kr. pr. måned pr. barn (ekskl. søskenderabatter) og i SFO med 150 kr. pr. måned pr. barn (ekskl. søskenderabatter)

Koblingsprocenten er for andet år i træk steget – den er nu på 76 %

 • Budgettet er stramt, så der er heller ikke i 2018 plads til mange uforudsete (fordyrende) hændelser.
 • Vi vil fortsat vil have fokus på at bruge flest muligt af skolens indtægter til direkte undervisningsrelaterede udgifter
 • Søgningen til skolen har været faldende, men der er igen venteliste på visse klassetrin, mens der – specielt i udskolingen – stadig er lavere søgning til skolen.
 • Skolen er økonomisk sårbar – behov for stærkere økonomi
 • Faglighed, tryghed og trivsel er stadig i fokus

 

 • Tiltag, der er indført i skoleår 2017/18:

Pædagoger med i undervisningen

Ressourcecenter oprettet

 • Fremadrettede tiltag i kommende skoleår: skoleleder orienterer

Fagligt løft i alle klasser – ekstra tid til dansklærerne til at kunne løfte alle elever

Talent Camp for 7. – 9. klasse, et tilbud til de dygtige elever i dansk, engelsk og matematik

Klassekonferencer med vejledere, hvor der vil være fokus på det hele barn både faglighed og trivslen

Valghold i 7. – 9. klasse. Billedkunst, science, kok amok, drama

Historie, samfundsfag og kristendom bliver lagt sammen til et fag kultur, men udløser lige mange timer

Fysiklokalet bliver lavet om i sommerferien

Billedkunst bliver lavet om i sommerferien

Der bliver gennemført en trivselsundersøgelse i alle klasser – resultatet kommer op på skolens hjemmesiden i efteråret 2018.

Ny UU vejleder Charlotte Thrue Hansen

Spørgsmål: Hvad med sfo’en nu hvor Jens Aage ikke er her mere.

Rikke og Helle vil samarbejde om sfo’en fremadrettet. Helle fortsætter som sfo- leder og Rikke vil være inde over det pædagogiske arbejde i sfo’en.

 • Der er 3 måder at sikre øgede indtægter for skolen – refinansiering ikke muligt, da skolen har hjemsted i lejede lokaler
 • Hæve forældrebetalingen – forældrenes andel stiger igen
 • Udvide antal elever – det valgte tiltag i 2017, som stadig er gældende
 • Skære ned i aktiviteterne – drøftelse om fortsatte lejrskoler hvert år – lejrskolerne prioriteres fortsat
 1. Orientering af Forældrekredsens valg til bestyrelsen – udgår
 2. Orientering af Forældrekredsens valg af tilsynsførende – udgår
 3. Orientering af Skolekredsens udpegning til bestyrelsen – udgår
 4. Indkomne forslag
  • Spørgsmål: Har I overvejet at gøre juli mdr. til en betalingsmåned? – Bestyrelsen vil gerne tage det med i deres overvejelser fremadrettet, men de arbejder på en mere langtidsholdbar løsning
 5. Eventuelt

 

Underskrevet generalforsamlingsreferat-2017