Faglighed & Evaluering

Faglighed
Amager Privatskole fører til afgangsprøve efter 9. klasse (FP9).

Fælles mål
Amager Privatskole følger Undervisningsministeriets Fælles Mål. Der udarbejdes årsplaner i alle fag.

Se Fælles Mål her: http://www.uvm.dk/Uddannelser/folkeskolen/faelles-maal

Fagene
Udvalget af fag og antal af lektioner i det enkelte fag lægger sig op Undervisningsministeriets minimumstimetal med nogle få undtagelser.

Der udbydes ikke undervisning i faget kristendom. Desuden figurerer fagene historie og samfundsfag ikke på skemaet. Skolen underviser i stedet i faget ”kulturfag”, der kombinerer de 3 fag; historie, samfundsfag og kristendom.

Faget følger Fælles Forenklede Mål for historie og samfundsfag.

Skulle kristendom blive udtrukket til eksamen, får skolen et alternativt fag inden for det humanistiske fagområde.

På alle klassetrin er der afsat en ugentlig lektion til faget ”trivsel”. Her arbejdes både forebyggende og foregribende med trivsel i klassen og løses aktuelle konflikter mellem eleverne.

Idræt foregår for 0.-2. klasse i skolens egne lokaler. Her er der en sal og 2 nyistandsatte rum til rådighed.
3. og 4. klasse modtager svømmeundervisning i Pilegårdsskolens svømmehal.
Fra 5. klasse og opefter foregår idrætsundervisningen udendørs i efteråret og sommeren og i Hollænderhallen om vinteren og i foråret. Dette betyder en ekstra motion afsat til transport.

I fagene billedkunst, håndværk/design og musik tilstræbes det at oprette delehold.
Skolen udbyder tysk fra 6. klasse, men har ikke mulighed for at tilbyde fransk.
I 7. klasse får eleverne madkundskab. I dette fag føres til prøve efter 8. klasse. Der tilbydes ikke valgfag i udskolingen.

Som noget nyt fra skoleåret 2021-22 undervises 0.-3. klasse i skak i en ugentlig lektion.

Omlagte uger og dage
Skolen har 6 årlige omlagte uger, hvor skemaet brydes op. Her er der mulighed for at arbejde med fordybelse i et fag eller et fagområde, fællesskab på tværs af klasserne eller tværfaglige emner.

Alle klasser tager på lejrskole 1 gang om året.
I indskolingen er der tale om 1-3 overnatninger.
Fra 3.- 5. klasse er der 4 overnatninger.
6.- 9. klasse har 4 til 5 overnatninger og tager traditionelt til Sverige i 6. og 7. klasse og til Berlin i 8. og 9. klasse.

Lejrskolerne betragtes som en del af undervisningen.

På Amager Privatskole er der mange traditioner, som er med til at binde skolen sammen. F.eks.: Motionsdag, børnerettighedsdag, morgensang og Luciaoptog.

Særlige indsatser
Skolens ressourcecenter består af ledelse og medarbejdere med særlige kompetencer inden for læsning, trivsel og specialundervisning.
Der er strukturerede indsatser omkring læsning, for ordblinde elever, vejledning i matematik for medarbejderne, vejledning i dansk for medarbejderne og i AKT for medarbejderne.
Skolens lærere og pædagoger kan indstille en elev til at modtage indsatser.
Ressourcecenteret arbejder sammen med ROF i Tårnby Kommune, der tilbyder skolens medarbejdere sparring omkring eleverne.
En elev kan indstilles til at modtage særlig støtte. Hvis denne støtte vurderes til at være omfattende skal den godkendes af PPR. Herefter kan skolen søge om tilskud til støtte.

På en privatskole, er det ikke kommunen, der dækker udgiften til særlig støtte, men staten der giver et tilskud til udgiften, hvis denne er søgt inden d. 5. september og med godkendelse af ROF.

Evaluering
Skolen bruger ikke de nationale test, men beslutter selv, hvordan undervisningen og eleverne skal testes og evalueres.
Skolen har en testplan for læsning, der følger de nationale retningslinjer med bl.a. en screening for ordblindhed (dysleksi) i 3. klasse.
Lærerne vurderer, hvilke test, der er behov for og kan få hjælp og sparring af skolens læsevejleder og matematikvejleder.

Elevens faglige og sociale udvikling drøftes på de årlige 2 skole-hjemsamtaler. Ud over dette kan der afholdes ad-hoc-møder ved bekymringer enten fra forældrenes eller skolens side.

Der afgives karakterer i 8. og 9. klasse. Her afholdes også terminsprøver.
Eleverne går til eksamen efter 9. klasse.