Profil

Profil for Amager Privatskole

De overordnede mål for Amager Privatskole er:

  • at vores elever vokser op med en tro på forpligtende fællesskaber. I fremtidens samfund kan ingen klare sig alene.
  • at vores elever, i kraft af den viden og opdragelse som blandt andet skolen har givet dem, kan blive aktive og medlevende medlemmer i vores moderne samfund.
  • at vores elever bliver udfordret på det rigtige niveau og derigennem udvikles optimalt gennem hele deres skolegang.
  • at vores elever med baggrund i viden og holdninger kan træffe de rigtige, selvstændige, personlige valg.

Holdninger

Amager Privatskole skal være en dynamisk skole i trit med udviklingen, hvor eleverne bliver gearet til det moderne samfund. Det skal ske i faste og trygge rammer. Skolens elever skal ikke bare forlade skolen med et vidensmæssigt forspring, men også med en kulturel og holdningsmæssig bagage, der gør det muligt for dem at deltage aktivt i et moderne demokratisk samfund. Eleverne skal være fagligt dygtige, være målbevidste, initiativrige, have selvværd, men også være tolerante og hjælpsomme mennesker.

Skal disse overordnede mål nåes, er det et centralt element i opdragelsen, at eleverne opdrages med respekt for andre mennesker og deres holdninger. Som udgangspunkt opdrager vi derfor vores elever til at anse alle mennesker som ligeværdige uanset race, køn, religion eller politisk opfattelse. Skolen har valgt ikke at være fortalere for en bestemt politisk eller religiøs holdning. Skolen er neutral i forhold til politiske og religiøse holdninger/overbevisninger. Derfor undervises der i ’’Religion og Etik”, som skal give en bredere orientering til eleverne. Skolen tilstræber på denne måde objektivt at give vores elever viden samt et humanistisk og tolerant livssyn og således give eleverne mulighed at træffe deres egne valg.

Det er skolens opfattelse, at børn trives bedst, hvis de kan overskue deres rammer, og hvis disse rammer føles trygge. Skolen har derfor bevidst valgt at være en lille skole med et begrænset antal elever i hver klasse. Klassernes størrelse giver en stabil social gruppe, hvor der er plads og tid til alle børn.

Elever lærer bedst at behandle andre med respekt, hvis de selv behandles med respekt og forståelse. Det er derfor et væsentligt element på skolen, at alle – fra yngste elev til skolelederen – taler ordentligt til og med hinanden og er lydhøre overfor andre. Det betragtes som en naturlig ting, at alle hjælper hinanden. Skolen tilstræber, at hver skoledag skal være en glad dag for såvel elever som ansatte. Nogen former for mobning tolereres selvsagt ikke.

Nøgleord er tryghed og glæde.

Det er vigtigt, at samarbejdet mellem skolen og forældrene er meget tæt. Skolen forventer, at samarbejdet bygger på gensidig tillid og loyalitet, og at eventuelle problemer straks tages op og hurtigt søges løst. Denne del af samarbejdet har udgangspunkt i forældrenes eget barn, men det er ligeså væsentligt, at forældrene generelt er godt orienteret om skolens liv og ideer, fordi forældrene med deres forskellige baggrund er et værdifuldt grundlag for skolens fortsatte udvikling. Samarbejde mellem forældre er også vigtigt.

 

Arbejdsmoral

Skolen påtager sig ansvaret for undervisningens tilrettelæggelse, at de ydre rammer er i orden, at der er den nødvendige ro i undervisningen og at undervisningen er inspirerende og spændende. Som en nødvendighed for at opnå gode resultater lærer skolen eleverne, med opbakning fra forældrene, nødvendigheden og fordelene ved god arbejdsmoral. På alle disse områder er det skolens mål at være blandt de førende.

Eleverne forventes at føle et personligt ansvar for at lære mest muligt, men at lære at samarbejde er ligeså vigtigt i vores moderne samfund. Det er derfor et væsentligt led i skolens pædagogik, at sætte eleverne i situationer, hvor de både tvinges til at tage et selvstændigt, men også et ansvar for en hel gruppes resultat. Dette sker som led i den daglige undervisning, men kan også ske i forbindelse med tværfaglige projekter. I gruppearbejdet er lærerstyringen mindre, og eleverne er derfor nødt til at tage et selvstændigt ansvar for, at gruppens resultat bliver optimalt.

 

Lærerne

Al god undervisning forudsætter dygtige, aktive og medlevende lærere. Det er skolens mål, at det pædagogiske miljø er frugtbart og fantasifuldt. For en skole, der vil være i front, er det centralt, at lærerne følger med i den løbende pædagogiske debat og vi skal være gode til sammen at udvælge netop de dele, der kan styrke skolen. Det er derfor bestyrelsens og skolelederens hensigt at skabe så gode vilkår for lærernes videre udvikling og uddannelse, som det er økonomisk muligt.

Skolen tilstræber at have en fast kerne af lærere med en passende aldersfordeling til varetagelse af den almindelige undervisning. Skolen vil være et attraktivt tilbud, der på alle måder kan være i stand til at tiltrække de bedste ansatte. Vi mener allerede idag, at vi kan sige at dette er tilfældet. Skolens fremtidige resultater skal være med til at synliggøre skolen i lokalsamfundet. På sigt skal vi være Danmarks bedste privatskole, – og det bliver vi kun ved at have de bedste medarbejdere. Derfor er netop dette vores topprioritet.

Udviklingen går meget hurtigt i disse år, og for Amager Privatskole er det en fordel, at den i forhold til folkeskolen har en meget flad struktur. Bestyrelsen og ledelsen er meget lydhøre overfor nye forslag og arbejder tæt sammen med lærere/pædagoger.

 

Klar til fremtiden

Skal man kunne fungere i det globale samfund, er det vigtigt, at man læser flydende, staver sikkert, og behersker almene færdigheder i regning og matematik. Det er derfor skolens mål, at vores elever i de basale færdigheder i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet.

Men det er mindst lige så vigtigt for skolen, at vores elever tilegner sig andre egenskaber og færdigheder, der får en stor betydning i det samfund der møder dem efter endt skolegang.

“Øvelse gør mester”. Vores elever skal forstå at nogle gange er det flid og vedholdenhed der gør at man kommer til at mestre et område. Alle børn er gode til noget, men det kommer sjældent af sig selv. Men har man først lært at mestre et felt, bliver det nemmere at lære det næste.

 

Informationsteknologi

Det er efterhånden vanskeligt at forestille sig et arbejde, hvor man kan klare sig uden kendskab til moderne teknologi. Alle vores elever skal derfor i videst muligt omfang trænes i at udnytte de muligheder der ligger i IT.

For at opnå dette mål skal brugen af laptops, tablets og smartphones indgå som et værktøj i undervisningen på Amager Privatskole. Brugen af digitale læringsportaler bliver en vigtig bestanddel af lærerens planlægning af undervisningen på skolen i fremtiden.

 

Kultur og almenviden

Skolens elever skal forlade skolen med et solidt fundament af viden og en solid kulturel baggrund. Vores 7 årlige fordybelsesuger er et vigtigt element i denne ambition og hjælper med at alle vores elever i løbet af deres skoleforløb stifter bekendtskab med de væsentligste kulturelle institutioner i Storkøbenhavn.

Kendskabet til dansk- og udenlandsk kultur skal, udover i den daglige undervisning, udbygges gennem de årlige lejrskoler i Danmark og i udland. På Amager Privatskole har vi nemlig en årlig lejrskole på alle klassetrin. et vigtigt element for øget viden, men i høj grad også for best mulig trivsel og social udvikling i klassen.

 

Skolefritidsordning (SFO)

Skolen rummer også en SFO, hvor nøgleordene er tryghed – varme og engagement.

Ordningen holder åbent det meste af skolernes ferie (minus uge 29/30), så børnene, der er tilknyttet SFO kan blive passet i trygge og kendte rammer, når far og mor ikke har fri.

 

Skolens ledelse

Bestyrelsen fastlægger hvert år, efter indstilling fra skolelederen, de generelle mål for skoleåret og for skolens fremtid i øvrigt. Bestyrelsen vedtager hvert år budgettet for det kommende finansår og fastlægger en strategi for det næstfølgende finansår.

Det tilstræbes, at skoleledelsen i videst muligt omfang samarbejder med lærerne og lytter til deres ønsker, men ansvaret for enhver beslutning er i sidste ende ledelsen. Skoleledelsen har alene det pædagogiske ansvar og dermed ansvaret for, at alle regler og love overholdes.

På alle andre områder er det ligeledes skoleledelsens ansvar, at regler og love overholdes. Ledelsen har ansvaret for, at alle på skolen – bestyrelse, ansatte, forældre, og børn – til enhver tid er bedst muligt informeret.

Skoleledelsen skal være synlig i skolens dagligdag og være en støtte for ansatte og elever i det omfang, det er nødvendigt. Derudover skal ledelsen så vidt muligt profilere skolen, så den bliver synlig i lokalsamfundet.

 

Idegrundlag og berettigelse

Alle tiltag på Amager Privatskole skal have deres udgangspunkt i eleverne, men skolen er også en privat virksomhed, der skal profilere sig.

Andre privatskoler har valgt at profilere sig på et politisk eller religiøst grundlag. Amager Privatskole har valgt overskuelighed, tryghed og kvalitet som nøgleord. Vores undervisning skal være bedre, fx i form af bedre læsefærdigheder og bedre prøveresultater. Der skal være synlige forskelle i form af en lav klassekvotient, et trygt miljø, et godt forældre-samarbejde.

 

Eleverne

Vi får vores elever fra to grupper:

1) De nye elever i børnehaveklassen
2) Tilkommende elever fra andre skoler

ad 1) Vi får vores lille markedsandel på 20 elever ved at være anderledes end Folkeskolen, specielt når det gælder overskuelighed, tryghed og forældre-samarbejde, men også fordi vi klart står mål med den offentlige skole, når det gælder kvaliteten af undervisningen.

ad 2) Tilkommende elever fra andre skoler deler sig typisk i to kategorier: veltilpassede elever, der har hørt godt om Amager Privatskole og som derfor gerne vil være elev hos os og elever, der ønsker et skoleskift, fordi de har problemer (typisk mobning) på den gamle skole. Vi har gode erfaringer med at samle disse elever op, så de på kort tid blomstrer op og bliver velfungerende, fagligt og socialt.

Vi fastholder vores elever, fordi vi behandler dem ordentligt og giver dem en god undervisning. Vi gør os umage for at behandle forældrene godt, tackle problemer hurtigt og effektivt og i øvrigt lytte til dem og tage dem alvorligt.

Skolen er desværre ikke gearet til at optage elever med voldsomme indlæringsvanskeligheder. Skolen er ikke en eliteskole, vi har plads til alle typer børn, men når det drejer sig om børn med alvorlige indlæringsvanskeligheder, mener vi, at vi gør disse børn en dårlig tjeneste, hvis vi optager dem, fordi folkeskolens økonomiske ressourcer på dette område ganske enkelt er større.

Om vores ressourcer er gode nok til at tilbyde en elev med nogle indlæringsvanskeligheder optagelse, er naturligvis et skøn, og vi tester derfor altid sådanne børn før den endelige optagelse for at sikre, at forældre, eleven og skolen ikke kommer til at foretage et fejlvalg. Derfor tilbyder vi også en prøveperiode, gerne på flere dage og op til et par uger, for at den nye elev, dennes forældre og vi som skole kan være sikker på, at vores kommende samarbejde vil bære frugt.

For at fastholde en høj kvalitet i undervisningen, optager skolen kun få elever i hver klasse, der ikke taler godt og flydende dansk, og skolen optager aldrig elever, der forventes ikke at kunne leve op til skolens krav om god opførsel.

Skolen forbeholder sig retten til at ophæve samarbejdet, hvis elevens opførsel eller hans faglige indsats ikke står mål med skolens intentioner, og der iøvrigt ikke kan opnås en forbedring gennem dialogmøder med forældrene.

 

Elevernes læring og skolens undervisningsplaner

Amager Privatskole følger folkeskolens forenklede Fælles Mål for skolens undervisning. Læs mere om fælles mål og undervisningsplaner her : KLIK

På Amager Privatskole har vi i vores tilgang til eleverne fokus på de forhold, der gør, at eleverne opnår den optimale faglige, sociale og fysiske udvikling, hvilket er fundamentet og forudsætningen for læring.
Det helt grundlæggende mål er at leve op til Lov om friskoler og private grundskoler, ”Forenklede Fælles Mål” (UVM’s læseplaner) og vore egne læseplaner samt at medvirke til at øge elevernes kompetencer, dvs. at Amager Privatskole i samarbejde med elever og forældre fokuserer på at:

 • give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til et liv i et omskifteligt samfund
 • give eleverne lyst til at lære mere
 • gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie
 • give eleverne forståelse for andre lande og kulturer
 • bidrage til elevernes forståelse for menneskets samspil med naturen og dens videnskaber
 • fremme den enkelte elevs alsidige udvikling
 • forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed, demokrati og folkestyre

I dagligdagen vil vi således også prioritere aktiviteter, der handler om at have omsorg og respekt for hinanden, og hvor der skabes optimale betingelser for at eleverne udvikler tolerance og ansvarlighed så de bliver styrket i at kunne indgå i et fællesskab med andre mennesker.