Amager Privatskole værdier

Nærhed, dannelse og Fællesskab i et Trygt læringsmiljø

Værdigrundlag for Amager Privatskole 

En dannelsesrejse fra Tårnby og ud i verden

På Amager Privatskole skal alle elever igennem en uddannelsesrejse – hvor vi fylder deres dannelseskuffert op. 

Rejsen starter i 0. klasse, hvor de står klar til ny viden og åbenhed overfor læring. Den slutter i 9. klasse, når kufferten er fyldt op og de er klar til at rejse videre ud i samfundet. 

Amager Privatskole er en et-sporet skole (undtagelsesvis har vi to 0. klasser i skoleåret 2020/2021), hvor der undervises på et højt fagligt niveau. Skolen forventer derfor at alle, elever som lærere, møder til tiden og er velforberedte. Skolen forventer også, at forældrene bakker op om og engagerer sig i skolen.  

Amager Privatskole tilbyder undervisning fra 0. – 9. klasse samt skolefritidsordning fra 0. – 3. klasse. 

 

På Amager Privatskole har vi skolerejser fra 1. – 9. klasse. Her bliver der lagt vægt på: 

 • Frigørelse 
 • Selvstændighed 
 • Kultur og historie 
 • Bevægelse 
 • Sociale kompetencer
 • Mangfoldighed

På Amager Privatskole har vi i vores dagligdag fokus på: 

 • Forpligtende fællesskaber 
 • Trivsel og arbejde med social forståelse
 • Glæden ved at tilegne sig nye kundskaber og færdigheder
 • Undervisning præget af stor faglighed 
 • Et godt undervisningsmiljø med fokus på elevinddragelse 
 • Læring drevet af kompetent, engagerede og veluddannet personale
 • Et godt samarbejde mellem skole og hjem 

Skolen skal være et trygt sted med aktive og engagerede mennesker. Gensidig tillid, åbenhed, humor, demokratisk medleven, forpligtende fællesskab, samarbejde samt respekt og omsorg for det enkelte individ og hinanden. Skolen søger i sin undervisning at tilvejebringe et højt fagligt niveau, således at eleverne er rustet til at varetage de opgaver og udfordringer, de vil møde i deres fremtidige liv. Ved at kræve elevernes aktive deltagelse og give dem mulighed for indflydelse på egen situation i og omkring undervisningen, vil man opnå ansvarlige elever, der lærer at tage ansvar for egen læring, sætte egne mål og vurdere egen indsats. 

  Vision for Amager Privatskole 

På Amager Privatskole skal alle elever have en dannelseskuffert, som til slut er så fyldt, at de har størst mulig frihed til det efterfølgende uddannelsesvalg. 

Amager Privatskole skal bevare en overskuelig størrelse både i forhold til det samlede antal elever og i forhold til klassekvotienter. Vi skal bestræbe, at elevsammensætningen afspejler det omkringliggende samfund. 

Værdigrundlag for Amager Privatskole 

Amager Privatskole har mange gode traditioner, som skolen værner om. Traditioner giver tryghed, forudsigelighed og kontinuitet for både børn og voksne.  

På Amager Privatskole har vi valgt nogle fokusområder, som betyder noget for os. 

De tre fokusområder er skolens værdigrundlag: 

 • Tryghed & læring
  • Et trygt læringsmiljø
  • Smil og glæde
  • Faglige ambitioner
 • Dannelse
  • Nærhed
  • Selvberoenhed og robusthed
  • Ansvarlighed og verdensudsyn
 • Fællesskab
  • Involvering
  • Skole-forældre-barn
  • En del af en helhed
  • Gensidig respekt og tolerance
  • Gennemsigtighed

Tryghed & læring 

Det gode læringsmiljø skabes gennem et fokus på elevernes læring.  Vi skaber læringsmiljøer, hvor eleverne er trygge og har lyst til at deltage. 

Vi arbejder ud fra en forståelse af, at elever ikke lærer, hvis de ikke trives – men også omvendt: at læring og deltagelse i de faglige aktiviteter øger elevernes trivsel.  

Trygt læringsmiljø 

 • Faglighed, social og personlig udvikling er tæt forbundne 
 • Trivsel er en forudsætning for læring – og omvendt 
 • Rum til forskellighed 
 • Anerkendende tilgang og mod på livet 

På Amager Privatskole er faglighed og trivsel tæt forbundne.  

Vi stimulerer børns lyst til at opleve, lære og udvikle sig som hele mennesker gennem: fornuft, fantasi, faglig viden, følelse og mod på livet med rum til forskellighed, sans for fællesskabets nødvendighed og med ansvar for hinanden som kommende medborgere. 

For at sikre, at alle eleverne kan deltage i undervisningen, har vi fokus på elevernes progressioner og på elevernes barrierer for læring. Vi arbejder individuelt med de elever, som har problemer med at deltage og fokusere i undervisningen, og indgår aftaler med dem, så de fortsat kan opnå læring. Vi kommunikerer tydeligt med eleverne, så vi undgår misforståelser og usikkerhed.  

Vi følger med i elevernes læring, og vi benytter os af forskellige metoder for at kunne følge den enkelte elevs læreproces. Vi har fokus på elevernes læring og trivsel i forbindelse med planlægningen af undervisningen, i den daglige dialog med eleverne,  i undervisningen og ved evaluering af elevernes læring.  

Smil og glæde 

 • Forpligtende fællesskaber
 • Gde relationer, så smilet og glæden bringes frem. 
 • Et stimulerende miljø præget af tryghed, tillid og arbejdsglæde for hvert enkelt individ. 
 • Gensidig tillid, åbenhed, humor, demokratisk medleven, samarbejde samt respekt og omsorg. 

Vi er bevidste om smilets effekt. Vi ved det handler om vores relationer til andre: ”Når du smiler til verden, smiler den til dig”, – ”Den korteste vej mellem to mennesker er et smil”. 

På Amager Privatskole er vi bevidste om at skabe gode relationer, så smilet og glæden bringes frem. Skolens formål er derudover at skabe et stimulerende miljø for medarbejderne præget af tryghed, tillid og arbejdsglæde for hver enkelt.

Faglige ambitioner 

 • Fokus på motiverende undervisning 
 • Afsæt i elevinddragelse 
 • Faglige ambitioner på alle børn og unges vegne
 • Uddanne hele mennesker gennem interaktion med omverdenen

Vi har fokus på motiverende undervisning, og vi tager afsæt i elevinddragelse, som for os betyder at inddrage eleverne i deres egen udvikling, at eleverne vælger indhold og arbejdsformer, som taler til deres interesser og præferencer, og vi er opmærksomme på at give eleverne en medskabende rolle som producenter.  

For at sikre os, at elevernes faglige udvikling står mål med aldersvarende elever, tester vi eleverne en gang årligt i dansk. 

Alle ny indskrevne elever testes i dansk og matematik fra 1. Kl. til 9. kl. 

Vi har faglige ambitioner på elevernes vegne. 

Fra første skoledag arbejder vi målrettet og differentieret med hver enkelt elev, som derved oplever en masse små og store succeser. Samtidig ruster Amager Privatskoles mangfoldighed af forskellige nationaliteter eleverne til samarbejde på tværs af kulturer på fremtidens globale arbejdsmarked. 

Dannelse 

På Amager Privatskole oplever eleverne, at vi både har fokus på det faglige og det hele menneske. Vi vil skabe et skoleliv, som er værdifuldt. Skolen er medvirkende til at ruste eleverne til deres fremtidige liv. 

Nærhed 

 • Interaktion på tværs af klassetrin og personale 
 • Samhørighed mellem skole og SFO 
 • Mindre skolemiljø 
 • Kort kommunikationsvej mellem skole og hjem  

På Amager Privatskole lægges der stor vægt på nærhed og nærvær. Dette sker dels gennem skolens størrelse, som er overskuelig for eleverne, så der allerede i løbet af det første skoleår kan opnås kendskab til skolens ansatte samt til eleverne på de andre klassetrin. På den måde opnås et forøget fokus på den enkelte elev – både fra lærernes side og eleverne imellem. 

Vi bestræber os på genkendelighed, så der er få voksne om klasserne, hvilket giver nærhed. 

Nærheden kommer ligeledes til udtryk efter skoletid, hvor de mindste klasser er tilknyttet SFO’en, der ligeledes ligger på skolen og består af personale, som også er inddraget i skoledagen, så skole og SFO’en føles som en enhed for børnene. 

Selvberoenhed & robusthed

 • Klædt på til troen på sig selv uanset evner 
 • Motivere selvsikkerhed
 • Accept af hinandens forskelligheder
 • Den bedst mulige udgave af sig selv 

Det er af største betydning for læring, at barnet tror på sig selv og har et højt selvværd. På Amager Privatskole har vi derfor fokus på at hjælpe børnene til at opbygge disse egenskaber. 

Når vi taler om selvberoenhed, handler det om det enkelte barns evne til at være i en læringssituation sammen med andre, hvor både den enkelte og fællesskabet skal vokse.  

Den enkelte elev skal derfor have en grundlæggende indvendig ro og tro på sit eget værd, der giver overskuddet og eventyrlysten til at være videbegærlige. 

Vi ser det som nødvendigt at være robust i dag, for at kunne klare sig i en verden med stigende kompleksitet og uforudsigelighed. 

Vores familiestrukturer er i forandring, børn skal kunne omstille sig i 7 -7 eller 9-5 ordninger. Stigning i brug af de sociale medier og krav om online og offline kræver, at de som individer står stærkt. Det stiller nye krav til elevers mentale og sociale kompetencer. 

Når elever har udviklet robusthed, ved de, at de ikke går ikke i stykker af det der kommer. De er i stand til at søge hjælp om nødvendigt, rumme det svære og stadig føle sig lykkelige og taknemmelige for livet. Vi skal turde lade eleverne opleve livets svære følelser, fordi modgang, usikkerhed, manglende lyst og frygt er ikke skadeligt for elever. Det er tværtimod ofte tegn på, at de udvikler sig. Det handler om, hvad der giver det enkelte individ styrke, mod og vilje til at leve det liv, som er bedst for lige den elev.  

Når hver elev kan lære og udvikle sig i tryghed og føle højt selvværd, bliver eleverne også hjulpet til at være robuste mennesker, der arbejder sig igennem modgang og faglige frustrationer med videbegærlighed frem for tendens til at give op. Dette er også en del af den dannelse, som børnene modtager på det sociale og personlige plan, hvor der skabes plads til at hver enkelt elev bliver den bedst mulige udgave af sig selv, som kender til både sine styrker og svagheder – og arbejder med dem, så de arbejder for sig selv, og ikke imod sig selv. Samtidig får hver enkelt elev forståelse for andres stærke og svage sider og inspireres til at udnytte hinandens stærke og svage sider, for i fællesskab at blive endnu stærkere. 

Ansvarlighed & verdensudsyn 

 • Eleverne er medansvarlige for egen læring og dannelse 
 • Ansvarlighed overfor omgivelserne. 
 • Respekt for andres og egne ting 
 • Springbræt for den enkelte elevs videre rejse ud i livet 

Med viden om og fokus på hinandens forskelligheder følger også ansvarlighed overfor omgivelserne. På Amager Privatskole har vi fokus på, at der er plads til alle, og at alle fortjener respekt for det, de har opnået og for det, de grundlæggende er. På samme måde som eleverne er medansvarlige for egen læring og dannelse, er de også hver især ansvarlige for at være støttende omkring andres læring og dannelse. Denne ansvarlighed kommer også til udtryk i en generel omtanke for de materielle værdier, der omgiver dem. 

Eleverne passer hver især på deres og skolens materialer, på skolens inventar og på de ting, de måtte have lånt af hinanden. Udover respekt for andre og egnes ting, ligger der også heri en forståelse for økonomiske samt samfunds- og miljømæssige interesser i materialespild og pengespil. 

Gennem læring om det danske samfund, verdenssamfundet og verdens historie, styringsformer og religioner, får eleverne derudover et verdenssyn, der ligeledes bygger på en grundlæggende respekt for forskellighed og de styrker, der ligger heri. På den måde er det Amager Privatskoles værdigrundlag, at hver enkelt elev ud fra sit eget læringsmiljø ser ud i en stor verden og føler sin egen retmæssige plads i denne verden. 

Fællesskab 

Vi tror på, at vores elever vokser op med en tro på forpligtende fællesskaber. I fremtidens samfund kan ingen klare sig alene. Alle har brug for at føle, at de er en del af et fællesskab at være bundet sammen af noget, man er enige om eller fælles om. Fællesskaber er ikke bare fællesskaber. Man kan være fælles om noget på mange måder og med forskellige motiver og hensigter. Det, man er fælles om, kan være mere eller mindre udviklende for den enkelte. Fællesskab giver et godt sammenhold, det kan være de små fællesskaber, ”det er os, som henter madpakker i dag” eller de store fællesskaber, ” det er os, som går her på Amager Privatskole 

Involvering - Skole-forældre-barn, En del af en helhed 

 • Løfte i fællesskab
 • God og åben dialog alle tre parter imellem
 • Forældreinvolvering 

På Amager privatskole er det vigtigt at alle tager del i, og hjælper til med at løfte fællesskabet. Både skole/forældre/børn har en vigtig rolle at spille, for at Amager Privatskole kan være velfungerende. For at produktet vores børn står med i sidste ende efter 10 års skolegang lever op til vores forventninger, er der behov for at alle tager ansvar og er med til at håndhæve det fællesskab vi ønsker på Amager Privatskole.  

Gensidig respekt & tolerance  

 • Nuanceret indstilling til livet  
 • God tone, tolerance og accept 
 • Tage ansvar som rollemodel seriøst 

Gensidig respekt og tolerance er en gave at give elever med på den videre færd i samfundet. Vigtigheden og forståelsen for at der er plads til os alle og at det enkelte individ har sin berettigelse på Amager Privat skole er en vigtig læring på vejen til at blive voksen. Gennem respekt og tolerance, samt ved accept af forskelligheder og at alle ikke behøves at være ens og opføre sig ens. 

Vi tror på at mangfoldighed er sundt at opleve. Det giver en mere nuanceret indstilling til livet og kan tilføre nye aspekter i skolen og i indlæringen.  

Vi accepterer ikke, hvis skole/forældre/elever ikke håndhæver en god tone og tolerance/accept i dialog, gøren og laden over for hinanden. Vigtigheden af at forældrene taler pænt til hinanden, vigtigheden af at vores elever giver plads til hinanden og taler pænt til hinanden såvel som lærerne. Vigtigheden af at lærerne optræder som gode rollemodeller, for at skabe gensidig respekt og tolerance er meget vigtig.  

Gennemsigtighed  

 • Gensidig åbenhed 
 • Tæt forældresamarbejde 
 • Kort vej til ledelsen 
 • Kontaktforældre rolle og ansvar 

På Amager Privatskole arbejdes der med åbenhed og gennemsigtighed på flere planer. I det nære lægger vi stor vægt på, at der er åbenhed mellem lærer(e), elev og forældre om den enkelte elevs fremgang og læring, herunder med samtaler om de konkrete læreplaner og læringsmål. 

Som en naturlig overbygning på åbenheden om de daglige planer og den løbende udvikling, arbejdes der også i det store billede med informering om skolens overordnede retning, planer og mål. Således forsøger skolen at indgyde til tryghed ved at man i forældre-, elev- og medarbejdergruppe kan føle sig tæt på beslutningsprocessen, om end de endelige beslutninger må og bør træffes af ledelse og bestyrelse, men under lydhørhed og føling med, hvilke inputs de tre berørte grupper kan bidrage med. 

På Amager Privatskole har vi en kort kommunikationsvej mellem ledelse – medarbejder – forældre og elever.