Vedtægter – Forretningsorden


                                  V E D T Æ G T E R

                                             F O R

               D E N  S E L V E J E N D E  I N S T I T U T I O N

                             A M A G E R P R I V A T S K O L E

 

Godkendt af undervisningsministeriet 4. 12.2008

 

I.   SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG  STATUS  

Skolens navn er ”Den selvejende institution Amager Privatskole”. Skolen er oprettet i år 1977.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Tårnby kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Hornevej 1, 2770 Kastrup.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har

CVR-nr,:               11779379

II. SKOLENS FORMÅL

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

Stk.4. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag: Amager Privatskole skal være en dynamisk skole i trit med den pædagogiske og humanistiske udvikling. Eleverne skal være fagligt dygtige, så langt evnerne rækker, være målbevidste, initiativrige, have selvværd, men også være tolerante og hjælpsomme mennesker. Dette skal ske i faste, men venlige og omsorgsfulde rammer.

Amager Privatskole plæderer/støtter ikke en bestemt politisk eller religiøs overbevisning

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud  – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf seks medlemmer vælges af Forældrekredsen dvs. af og blandt alle forældrene til elever på skolen, jvf. bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, medens Skolekredsen udpeger et medlem. Såfremt Skolekredsen ikke udpeger et medlem, vælges samtlige syv medlemmer af Forældrekredsen.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er to år. I lige år vælges tre medlemmer og i ulige år fire medlemmer.

Forældrekredsen vælger to suppleanter, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere af forældrekredsen valgte bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere af forældrekredsen valgte bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse, dvs. skoleleder, viceskoleinspektør, forretningsfører og SFO-leder samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen eller skolekredsen som har valgt eller udpeget den pågældende, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt forældrekredsmødet kompetencer jfr. § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10 stk. 1 og § 11, stk. 2.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, således, at bestyrelsesformanden og næstformanden vælges af bestyrelsens midte.

Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i § 2, stk. 1 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 16. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt tilsynsførende, gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog,  uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21. Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til forældrekredsmødets vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 7.

Stk. 22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.

IV. REGNSKAB M.V.

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V., FORÆLDREKREDSMØDE, SKOLEKREDSMØDE, OG GENERALFORSAMLING.

 Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret –  skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Forældremyndighedsindehavere har altid ret til at udøve deres rettigheder.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at Forældrekredsen indkaldes til forældrekredsmøde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis Forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at Forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at Forældrekredsen fastsætter retningslinjer for Forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den tilsynsførende.

 Ordinært forældrekredsmøde og skolekredsmøde afholdes hvert år, umiddelbart før og i forbindelse med generalforsamlingen, på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af august måned. Forældrekredsmødet og skolekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden, som er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af Forældrekredsens bestyrelsesmedlemmer jfr. § 3, stk. 3 og 4.
 3. Valg af Forældrekredsens suppleanter, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
 4. Valg af tilsynsførende jvnf. § 6 stk. 1.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

Ordinært skolekredsmøde afholdes hvert år, umiddelbart før  og i forbindelse med generalforsamlingen, på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af august måned. Skolekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden, som er:

 1. Valg af dirigent
 2. Udpegning af Skolekredsens bestyrelsesmedlem jfr. § 3, stk. 3 og 4.

Stk. 2 Derefter afholdes den årlige generalsamling, som ligeledes indkaldes med mindst 21 dages varsel med deltagelse af Forældrekredsen og Skolekredsen, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
 5. Orientering om Forældrekredsens valg til bestyrelsen.
 6. Orientering om Forældrekredsens valg af tilsynsførende
 7. Orientering om Skolekredsens udpegning til bestyrelsen.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne umiddelbart efter fristens udløb ved offentliggørelse på skolens hjemmeside og ved opslag på skolen.

Forslag til kandidater til bestyrelsen, som ønskes opstillet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før forældrekredsmødet hhv. skolekredsmødet. Kandidaternes navne offentliggøres for medlemmerne umiddelbart efter fristens udløb ved offentliggørelse på skolens hjemmeside og ved opslag på skolen.

Bestyrelsen indkalder forældrekredsen til et møde, der kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alene forældrekredsen vælger den tilsynsførende og 2 eller flere forældrerepræsentanter til bestyrelsen

Stk. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der ikke er opstillet det nødvendige antal kandidater har ethvert medlem af forældrekredsen ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 5.  Hvert medlem har én stemme.

Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen  træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 12 stk. 2

Stk. 8. Forældrekredsen og Skolekredsen  træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for disse, og i givet fald hvilke, der kan deltage i generalforsamlingen.

Stk. 9. Kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

Stk. 9a.  Skolens ansatte kan ikke være dirigent på generalforsamlinger.

Stk. 10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af Forældrekredsen ønsker det.

Stk. 12. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.13. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 14. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 3 medlemmer af bestyrelsen, eller 50 medlemmer af Forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling

Stk. 15 a. Ekstraordinært Forældrekredsmøde afholdes, når 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af Forældrekredsen ønsker det. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.

Stk. 15 b. Ekstraordinært Skolekredsmøde afholdes, når  Skolekredsen ønsker det. Indkaldelsen sker som ved ordinært  skolekredsmøde

Stk. 16. Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 12, stk. 2.

VI. SKOLEKREDS

Skolekredsen udgøres af  personer, der har en relevant interesse eller tilknytning til skolen, der efter anmodning herom, af skolens bestyrelse godkendes som medlemmer af Skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse kan  indankes for skolens generalforsamling af et mindretal af bestyrelsen samt af den, der har modtaget afslag på optagelse eller er blevet frataget medlemskab.

Medlemmer af Skolekredsen hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser og har ikke andel i skolens formue.

VII. SKOLENS DRIFT

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egen dækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

VIII. TEGNINGSRET

 Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

IX. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, dog for bestyrelsens vedkommende at mindst halvdelen af medlemmerne skal være mødt frem jfr. § 3, stk. 17, 1. pkt. og § 7, stk. 7.

Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold. 

X. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, 1. pkt.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen  beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen  om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse  anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

 

Vedtægterne er endeligt godkendt af generalforsamling den 24.oktober 2006.

 

Kield – Gustav Erichsen         Birger Jensen                Ole B. Andersen

 Formand                                    Næstformand               Elbagade 11,5th

Amager Torv 21                         Sorrentovej 48              2300 Kbh. S

1160 Kbh K                                  2300 Kbh. S

 

Lars Jensen                      Jette Hansen            Dorte Scheel

Kentiavej 2                      Jerslev Allé 49           Kålagervej 20

2300 Kbh. S                      2770 Kastrup            2300 Kbh. S

 

Annette Holm Sørensen

Tømmerupvej 119

2770 Kastrup

 

Forretningsorden for bestyrelsen

§ 1.
Bestyrelsens konstituering
1. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter hver generalforsamling med henholdsvis formand og næstformand, iht. vedtægternes § 3, stk. 9.
§ 2.
Bestyrelsesmøderne
1. Skolens ledelse samt en valgt personalerepræsentant, har med bestyrelsens accept adgang til bestyrelsesmøder.
2. Bestyrelsen afholder ordinære møder efter formandens nærmere indkaldelse, sædvanligvis 7 gange om året. De ordinære møder tilstræbes fastlagt på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
3. Bestyrelsen afholder herudover møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når det med angivelse af spørgsmål, der ønskes behandlet, forlanges af fire bestyrelsesmedlemmer.
4. Formanden foranlediger, at der gennem skolelederen – og i dennes fravær – viceskoleinspektøren, indkaldes til bestyrelsesmøder så vidt muligt med en uges varsel. Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt – i det omfang det er muligt og nødvendigt – regnskabs- og bilagsmateriale. Det undgås så vidt muligt, at væsentligt materiale først udleveres på møderne.
5. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne, herunder forhandlinger og afstemninger.
6. Formanden drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde rundsendes der et udkast til protokol, der i forvejen er godkendt af formanden og skolelederen, med henblik på godkendelse og underskrivelse på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols.
§ 3.
Bestyrelsens beslutningsdygtighed
1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne ved personligt fremmøde er tilstede, i henhold til vedtægtens § 3, stk. 16.
2. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal bortset fra de i vedtægtens § 3, stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. I tilfælde af stemmelighed er formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
§ 4.
Inhabilitet
1. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende direkte eller indirekte har en særlig interesse i sagens udfald eller i øvrigt er inhabil i medfør af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I givet fald deltager bestyrelsesmedlemmet ikke i forhandlingerne og i stemmeafgivningen for så vidt angår den omhandlede sag.
§ 5.
Tavshedspligt
1. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemskab af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der er bestemt til – eller ifølge lovgivningen er underlagt – ubegrænset offentlighed.
§ 6.
Bestyrelsens formelle ansvar
1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.
2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen og viceskolelederen. Skolens lærere i øvrigt ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen, idet dog bestyrelsen kan bemyndige skolelederen til at ansætte og afskedige lærerne samt øvrigt personale.
3. Skolelederen ansætter og afskediger, uden at delegation er nødvendig, vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.
4. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolelederen i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand, i henhold til vedtægtens § 14, stk. 1.
§ 7.
Bestyrelsens og ledelsens kompetence og opgaver
1. Bestyrelsen sikrer skolens formål og udvikling i overensstemmelse med skolens værdigrundlag, således som dette er beskrevet i vedtægtens § 2. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens overordnede drift. Skolelederen, og i dennes fravær viceskolelederen, forestår skolens daglige drift. Skolelederen varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolelederen holder bestyrelsen løbende orienteret.
2. Bestyrelsen kan, når den undtagelsesvis finder det påkrævet, og for så vidt det ikke drejer sig om forhold vedrørende den daglige pædagogiske ledelse, give retningslinjer og anvisninger, som skolelederen er forpligtet til at følge. Med respekt for denne bestemmelse henhører den daglige ledelse under skolelederen, med mindre denne anmoder om bestyrelsens stillingtagen til konkrete spørgsmål.
3. Bestyrelsen kan, efter bestyrelsens nærmere beslutning, deltage i ansættelsessamtaler. Skolelederen forestår alle øvrige forhold vedrørende organisation, planlægning og ledelse af personalet, dog skal væsentlige dispositioner, såsom bortvisning af en lærer, i første række forelægges formanden og næstformanden til drøftelse og godkendelse. Den øvrige bestyrelse orienteres umiddelbart herefter af skolelederen om den trufne beslutning. Er formanden og næstformanden det mindste i tvivl, forelægges beslutningen bestyrelsen til godkendelse, med mindre situationen tilsiger, at der skal træffes en omgående beslutning.
4. Bestyrelsen godkender skolens budget og fastsætter skolepengenes størrelse. Skolelederen forestår udarbejdelse af forslag hertil. Skolelederen og bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens drift gennemføres i henhold til rammerne i budgettet.
5. Skolelederen forestår organisering af budgettering, bogføring, interne procedurer, forsikringsforhold og andet, der er relateret til en forsvarlig økonomisk drift. Skolelederen udarbejder perioderegnskaber og afvigelsesforklaringer til bestyrelsen efter behov. Skolelederen forestår regnskabsudarbejdelse, statusopgørelse, praktiske forhold vedrørende revision og andet, der relaterer sig regnskabsaflæggelsen. Skolelederen rapporterer om væsentlige forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen godkender regnskaber m.v. og underskriver revisionsprotokollat.
Væsentlige dispositioner, der ikke er specifikt godkendt i skolens budget forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse.
6. Skolelederen forestår forhold vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde på skolen, og rapporterer væsentlige forhold til bestyrelsen.
7. Skolelederen varetager de opgaver, bestyrelsen er pålagt i gældende overenskomster og arbejdstidsaftaler. I forbindelse med forhandling af arbejdstidsaftaler eller andre forhold, der kan have væsentlig indflydelse på skolens forhold, aftales de nærmere retningslinjer på forhånd med bestyrelsen. I øvrige forhold træffer skolelederen selv afgørelse.
8. Skolelederen forestår relationen til skolens forældre, medmindre der er tale om spørgsmål af principiel og generel karakter eller forhold. Såfremt forældre henvender sig direkte til bestyrelsen vedrørende forhold som forestås af skolelederen, og som forud har været forsøgt færdigbehandlet af skolelederen, kan bestyrelsen dog behandle sagerne i samarbejde med skolelederen.
9. Skolelederen forestår alle spørgsmål vedrørende skolens elever, herunder beslutning om ind- og udmeldelse af elever, medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter. For så vidt angår spørgsmål omkring bortvisning af en elev, gælder proceduren som beskrevet ovenfor.
10. Bestyrelsen informeres om, reagerer på, behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter skolens forhold er af usædvanlig art eller størrelse.
§ 8.
Formandens opgaver
1. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, planlægger i samarbejde med skolelederen bestyrelsens arbejde, herunder fastlæggelse af dagsorden for de ordinære bestyrelsesmøder under behørig hensynstagen til forslag fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer og/eller skolelederen.
2. Formanden og næstformanden afholder mindst en gang årligt samtaler med skolelederen og viceskoleinspektøren. Formålet med disse samtaler er at sikre kontinuitet og udvikling i personlige spørgsmål omkring skolens ledelse. Indholdet af disse samtaler er fortrolige.
3. Formanden og næstformanden forhandler årligt med skolelederen og viceskoleinspektøren om forhold vedrørende de pågældendes ansættelsesforhold. Forhandlingsresultatet forelægges bestyrelsen til godkendelse.
§ 9.
Det enkelte bestyrelsesmedlems opgaver
1. Det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem i relevant omfang at holde sig orienteret om alle forhold, der er væsentlige for skolen, samt selvstændigt at forholde sig til disse forhold.
§ 10.
Årets gang i bestyrelsesarbejdet
1. Formålet med nærværende paragraf er at udstikke retningslinjer for, hvorledes årets bestyrelsesarbejde planlægges hensigtsmæssigt. Bestemmelserne er alene af vejledende karakter.
2. Der skal tilstræbes en sammenhæng mellem strategiarbejde og budgetlægning, således at budgettet afspejler de tiltag, der ønskes gennemført. Senest primo september hvert år, afholdes et bestyrelsesmøde med henblik på gennemgang af og godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår. Skolens revisor kan deltage i det pågældende møde.
3. Herudover tilstræbes afholdt et bestyrelsesmøde, der primært beskæftiger sig med emnerne vision og strategi. Endvidere afholdes et bestyrelsesmøde, med henblik på drøftelse af et af skolelederen udarbejdet præliminært udkast til budget for det kommende regnskabsår, når budgetudkast foreligger.
4. Ud over de punkter, der følger af stk. 3, vil et ordinært bestyrelsesmøde normalt have følgende faste dagsorden:
– Meddelelser fra formand og skoleleder
– Godkendelse af sidste referat
– Personaleanliggender
– Status/Økonomi og Budgetopfølgning
– Bygningernes vedligeholdelse
– Status på skolens vision – praktisk arbejdspunkt for bestyrelsen (og evt. andre)
– Eventuelt
§ 11.
Fortolkning
Måtte der være uoverensstemmelser mellem vedtægterne og forretningsordenen, har vedtægterne forrang for forretningsordenen.