Skolepædagogernes rolle

På Amager Privatskole bliver der arbejdet i klasseteams, hvor pædagoger og lærere samarbejder og sparrer med hinanden for at skabe en bedre undervisning og en mere sammenhængende dag for eleverne.

I samarbejdet er det læreren, der planlægger de faglige mål, mens pædagogen understøtter undervisningen. Selvom lærerne underviser, kan pædagogerne godt tage over og have små hold med sig.

Pædagogerne deltager i teamsamarbejde, hvor de bidrager i årsplanlægningen med lærerne og har en planlægning i forhold til det enkelte barns samt klassens trivsel.

Pædagogerne er aktive i klassen og til team-møderne. Der er en forventning om, at vi taler et fælles sprog og bevæger os på samme værdier.

 

Skolepædagogernes kerneopgaver på Amager Privatskole

 • Pædagogik og didaktik
 • Trivsel og alsidig udvikling
 • Forældresamarbejde
 • Sprogtilegnelse
 • Den røde tråd mellem skole og SFO

 

Pædagogik og didaktik

Pædagogik er en teoretisk videnskab om opdragelse, uddannelse og undervisning. Didaktik er især refleksioner over og formulering af formål og mål, valg af indhold, principper, medier og evaluering.

Eksempler på hvordan skolepædagogerne på Amager Privatskole arbejder med pædagogik og didaktik:

 • Understøtter og varetager undervisningen med udgangspunkt i skolens fag, obligatoriske emner og kompetence- og læringsmål
 • Understøtter varierende tilgange til undervisningsdifferentiering og holddannelse
 • Bidrager med praktiske og anvendelsesorienterede læringsforløb
 • Gør brug af forskellige og varierede tilgange til læring – bevægelses-, musiske, æstetiske og kreative processer
 • Inddrager elementer i læringen, der har en kreativ og legende tilgang
 • Inddrager børnenes perspektiv i den pædagogiske praksis
 • Tilrettelægger, gennemfører og evaluerer aktiviteter, der fremmer børnenes nysgerrighed, interesse og aktive deltagelse inden for de kropslige, kreative og musiske områder
 • Motiverer, leder og samler børnene om konkret læring

 

Trivsel og alsidig udvikling

Barnets alsidige udvikling beror blandt andet på, at det oplever at have kontrol over egen situation, at være engageret og at kunne udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder. Alsidig udvikling øger sandsynligheden for, at barnet får lyst til at lære mere, at det udnytter sine læringspotentialer og får lyst til at bidrage til fællesskabet. Arbejdet med at fremme børns trivsel og alsidige udvikling indebærer, at barnet udvikler tillid til egen formåen og opbygger et stærkt selvværd.

Eksempler på hvordan skolepædagogerne på Amager Privatskole arbejder med trivsel og udvikling:

 • Tilrettelægger forløb, der understøtter demokratisk dannelse, arbejdsglæde, fordybelse, nysgerrighed, kreativitet og engagement
 • Understøtter den enkelte i at udvikle sig alsidigt, udvikle samarbejdsevner, ansvarlighed og initiativ
 • Understøtter børnenes læringsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel
 • Understøtter børnenes socialisering, identitetsdannelse og perspektiver

 

Inkluderende læringsmiljøer

Det er vigtigt, at vores udviklings- og læringsmiljøer etableres, så alle børn har oplevelsen af, at de indgår i fællesskaber og er betydningsfulde for de fællesskaber, de deltager i. Et barns udvikling og læring bliver understøttet af samspillet mellem barn og omgivelser. Læring er en aktiv samspilsproces, hvor læringsmiljøet og deltagernes indbyrdes relationer er afgørende for, hvordan og hvad der læres.

Eksempler på hvordan skolepædagogerne på Amager Privatskole arbejder med inkluderende læringsmiljøer:

 • Understøtter det enkelte barns og gruppers trivsel, interaktion, udvikling, normdannelse og fremmer deres muligheder for aktiv deltagelse og udfoldelse i inkluderende fællesskaber
 • Understøtter og skaber inkluderende miljøer, så alle børn føler sig som betydningsfulde deltagere i fællesskabet
 • Understøtter børn i udsatte positioner
 • Understøtter det enkelte barns trivsel og udvikling ud fra de forudsætninger og behov, der kendetegner barnet
 • Understøtter og skaber varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt udfordrede børn

 

Forældresamarbejde

Et godt skole/forældresamarbejde er essentielt for det enkelte barns, gruppens og klassens læring og trivsel. Et godt forældresamarbejde indebærer forældrenes involvering og engagement i barnets skole, en smidig og fleksibel kontakt mellem skole og forældre samt en balance mellem klar kommunikation fra skolens side og åbenhed i forhold til dialog om forskellige behov og problemstillinger.

Eksempler på hvordan skolepædagogerne på Amager Privatskole arbejder med forældresamarbejde:

 • Tilrettelægger forældresamarbejde med udgangspunkt i det enkelte barns trivsel, læring og udvikling
 • Har den daglige kontakt med forældrene i forbindelse med aflevering og afhentning, hvilket ofte er medvirkende til et tæt og tillidsfuldt forhold
 • Har et indgående kendskab til det enkelte barn – herunder styrker og udfordringer
 • Deltager i skole-hjemsamtaler og forældremøder

 

Sprogtilegnelse

De voksne spiller en central rolle i forhold til børns sproglige udvikling. De voksnes måde at bruge sproget på og tilrettelægge sprogmiljøet på er helt afgørende for børn og unges muligheder for at tilegne sig sprog-, læse- og skrivefærdigheder. Et solidt sprogligt fundament er en forudsætning for at have indflydelse på sit eget liv og for en aktiv deltagelse i det moderne, demokratiske samfund.

Eksempler på hvordan skolepædagogerne på Amager Privatskole arbejder med sprogtilegnelse:

 • Formulerer mål og metoder, der understøtter den enkeltes sprogudvikling og kommunikationskompetencer
 • Understøtter sprog og kommunikation i forbindelse med fag og temaer
 • Vurderer og anvender forskellige tilgange indenfor IT, medier og mediekritisk i den pædagogisk praksis – både analoge og digitale
 • Motiverer og støtter børnenes udvikling af et nuanceret og varieret sprog i alle typer af aktiviteter

 

Den røde tråd mellem skole og SFO

Det er vigtigt, at de voksne omkring børnene arbejder tæt sammen for bedst muligt at støtte dem i udviklingen af deres faglige sociale kompetencer og give dem positive oplevelser, når de bevæger sig fra et miljø til et andet. Et tværgående samarbejde på tværs af fagligheder og organisering skaber et bredt fundament for børnenes udvikling og læring.

Eksempler på hvordan skolepædagogerne på Amager Privatskole arbejder ud fra den røde tråd:

 • Gennemfører overleveringssamtaler mellem børnehaver og forårsbørn
 • Er bindeled og skaber sammenhæng i barnets skolegang mellem undervisning og SFO
 • Planlægger og gennemfører aktiviteter på tværs af SFO og skolen
 • Deltager i teammøder, netværksmøder og SFO-møder
 • Holder sig opdateret i kontaktbogen og logbøger

 

Opdateret juni 2020